PRED PIROTSKIM ROTARIJANCIMA BROJNE AKTIVNOSTI

Godi{nji man­dat na mes­tu predsed­ni­ka Rotary klu­ba Pirot, 1. jula po~eo je Vladi­ci To{i}u. Najavlju­je bro­jne aktivnos­ti. Ovogodi{nji moto Rotary Interne{nala je ”Slu‘i za promenu ‘ivota”, a aktivnos­ti }e biti usmerene ka za{titi ‘ivotne sredine.