NAKRATKO PREKINUTO VODOSNABDEVANJE U CENTRU GRADA

Pri­likom izvo|enja rado­va na ure|enju park­ing pros­to­ra iza zgrade okru­ga prese~ena je glav­na vodovod­na cev i prek­in­u­to je vodosnab­de­van­je. Sta­nari zgrade u uli­ci Brana­ka Radi~evi}a obavestili su JP ”Vodovod i kanal­izaci­ja” i ekipe su odmah iza{le na teren. Direk­tor ovog javnog preduze}a rekao je za TV Pirot da je de‘urni majs­tor po pri­javi iza{a ona teren i da je sve sani­ra­no, potvr­dio je da je prob­lem nas­tao po{to je izvo|a~ rado­va iski­dao mre‘u. Nikoli} isti~e da je vodosnab­de­van­je u Piro­tu ured­no.