KNJIŽEVNO VEČE SA BRANKICOM DAMJANOVIĆ U MOMČILOVOM GRADU

Pro­mo­ci­ja knji­ga Bran­kice Dam­janovi} odr‘ana je sino} u Mom~ilovom gradu. Orga­ni­za­tor je Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot u sarad­nji sa Muze­jom Poni{avlja.