DODELJENI UGOVORI ZA REALIZACIJU JAVNIH RADOVA

Ugov­ore za real­izaci­ju javnih rado­va u bro­jn­im mes­nim zajed­ni­ca­ma, uglavnom seoskim sre­d­i­na­ma, danas je izvr{iocima poslo­va uru~io gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}. Ova mera zapo{ljavanja odnosi se pre sve­ga na te‘e zapo{ive kat­e­gori­je stanovni{tva.