BESPLATNA PRAVNA POMOĆ KROZ SWISS PRO I U BABUŠNICI

Kroz pro­gram Swiss PRO u Srbi­ji je real­i­zo­vana uslu­ga besplatne pravne pomo}i gra|anima. Zavr{ena je real­izaci­ja pro­jeka­ta. Me|u 13 op{tina koje se podr‘ane kroz javni poziv ovog pro­gra­ma bile su i 2 iz okru­ga.