ZZJZ: DANAS POTVRĐENE DVE OSOBE NA COVID ‑19 U OKRUGU

Danas su reg­istrovane dve osobe poz­i­tivne na korona virusa u Pirot­skom okrugu, po jed­na iz Pir­ta i Dim­itro­vgra­da. Posle mirnog peri­o­da bez lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva u junu,ZZJZ od 3.jula do danas reg­istru­je 49 poz­i­tivnih oso­ba. Pove}ava se i broj pre­gle­da u kovi ambu­lan­ti. Obavl­jen je 51 pre­gled tokom ju~era{njeg dana ‚26 prvih i 25 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema paci­je­na­ta sa sum­n­jiom na kovid. U Kovid bol­ni­ci u Kru{evcu hos­pi­tal­i­zo­vana su ~etiri bolesni­ka sa podru~ja na{eg okru­ga. Epidemiolo{ka situaci­ja je povolj­na sa tene­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu. Iz Zavo­da poru~uju da je potreb­no ubrza­ti pro­ces imu­nizaci­je. Gra|anima su dos­tup­ne Fajz­er i Sino­farm vakcine.

Jo{ 228 poz­i­tivnih na COVID — 19 

 

Kod jo{ 228 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona od 8.869 testi­ranih u posled­n­ja 24 sata. Pre­minule su 3 osobe. Na bolni~kom le~enju je 320 pacijenata,11 oso­ba je na res­pi­ra­tori­ma.