ROTARY KLUB PIROT: ZA NAŠU NIŠAVU SVI ZAJEDNO

Hidroelek­trana „Pirot“ je vr{šno postro­jen­je za proizvod­nju električ~ne energi­je sa prose~čnim radom od 4 do 5 sati dnevno punim kapacite­tom, pi{e u Mono­grafi­ji HE Pirot, ured­ni­ka Pre­dra­ga Manić}a, iz 1990. godine. Rotari klub Pirot uvaž‘ava integritet HE Pirot i njen zna~čaj u ener­get­skom sis­te­mu Srbi­je. Danas su se saop{tenjem o ovom prob­le­mu obratili javnosti.