ROK ZA PRIJAVU ZA PLAĆANJE EKO TAKSE DO KRAJA MESECA

Piro}anci uglavnom redovno izmiru­ju poreske obaveze, ka‘u u Lokalnoj poreskoj admin­is­traciji. Usko­ro isti~e rok za pla}anje tre}e rate poreza na imov­inu. Prav­na lica i pre­duzetni­ci do kra­ja mese­ca mora­ju da pod­ne­su pri­javu za pla}anje eko-takse.