MOJSILOV: U SELU VLASI PRAVIMO UMETNIČKI CENTAR

Svet­s­ki poz­nati vajar, entuz­i­jas­ta i umet­nik Zoran Mojsilov, pono­vo je u selu Vlasi. Umet­ni­ci sa koji­ma sara|uje okupili su se oko ide­je da se u selu, u staroj {koli, napravi Umetni~ki cen­tar. Dok se raz­go­vara o osni­van­ju i funkcionisan­ju Cen­tra, Mojsilov plani­ra i da dora­di skulp­turu Jabu~ila u Pirotu.