HAJDE DA IGRAMO U BALETSKOM STUDIJU FORTUNA

Balet­s­ki stu­dio For­tu­na ovog leta real­izu­je dva pro­jek­ta u koji su uklju~ena deca i mla­di iz Piro­ta. Jedan od njih posve}en je najmla|im balerinama.