FESTIVAL MUZIKE NA TVRĐAVI

Nared­na tri dana u tvr|avi Mom~ilov grad bi}e odr‘ani kon­cer­ti. Pravi rok fes­ti­val sutra i u sub­o­tu, a u nedelju nast­up peva~a nar­o­dne muzike. Ovi kon­cer­ti deo su Pirot­skog kul­turnog leta.