BISTRE REKE U POSTOJBINI BORBE ZA OČUVANJE PRIRODE

Tem{tani se deceni­ja­ma bore za o~uvanje reka. Pro{le godine sve to ovekove~eno je u postavi Muze­ja odbrane reka Stare pla­nine. Ovih dana Muzej dobi­ja i galer­i­ju. U Tem­skoj i kamp i fes­ti­val koji oku­pl­ja i mlade i iskusne filmske stvaraoce, stu­dente umet­nos­ti, biologi­je, ekologi­je i drugih oblasti. Fes­ti­val orga­nizu­je Fakul­tet dram­skih umet­nos­ti u sarad­nji sa me{tanima i MZ Tem­s­ka, uz podr{ku Muze­ja odbrane reka i Gra­da Piro­ta, pod pokroviteljstvom Min­istarst­va kul­ture i informisan­ja.