U OKRUGU JOŠ 7 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA

Virus korona potvr|en je kod jo{ dve osobe iz Piro­ta i pet iz Dim­itro­vr­ga­da, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Na PCR anal­izu posla­to je 12 uzo­ra­ka iz okru­ga. U pirot­skoj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih obolelih od kovid infek­ci­je. U Kovid bol­ni­ci u Kru{evcu le~e se 4 bolesni­ka iz okru­ga. Pove}ava se broj pre­gle­da u pirot­skoj Kovid ambu­lan­ti. Epidemiolo{ka situaci­ja se pro­cen­ju­je kao povolj­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nesig­ur­nu. Iz Zavo­da apelu­ju na vakci­naci­ju da bi u predstoje}em epi­demi­jskom tala­su bilo {to man­je obolelih. Ima dovoljno Sino­farm i Fajz­er vakci­na. U okrugu je do sada obe doze vackcine prim­i­lo oko 32.500 gra|ana.

U Srbi­ji 228 novozara‘enih Kovidom, 4 osobe preminule

U Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod jo{ 228 oso­ba. U posled­n­ja 24 sata su od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la 4 gra|anina. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 316 obolelih od kojih je 10 na res­pi­ra­tori­ma.