TONČIĆ: ČINE SE MAKSIMALNI NAPORI DA SE UREDBA UKINE

U poje­din­im delovi­ma Piro­ta i dal­je su na snazi mere suzbi­jan­ja epi­demi­je afri~ke kuge svin­ja. Na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga Dra­gana Ton~i} ka‘e za na{u tele­viz­iju da ona i lokalna samoupra­va ~ine mak­si­malne napore da se ukine ure­d­ba o zabrani uzgo­ja doma}ih svin­ja u seli­ma na kru‘nom putu, koja je done­ta progla{avanjem epi­demi­je afri~ke kuge divljih svin­ja. Podse}amo, jedi­no u ovom delu Piro­ta je ova ure­d­ba na snazi dok je u seli­ma gde je bolest reg­istrovana kod doma}ih svin­ja, posle primene svih mera, na snazi zabrana trans­porta i prometa mesa.