PRIHVATNI CENTAR NA 4. KM U STANJU MIROVANJA

U pri­h­vat­nom cen­tru na 4. km trenut­no nema migrana­ta, ka‘e Slo­bo­dan Savovi}, koor­di­na­tor Kome­sar­i­ja­ta za izbeglice i migraci­je za jugo­is­tok Srbi­je. 150 migrana­ta koji su u tranz­i­tu kroz na{u zemlju sme{teni su u Divl­jani.