NOVI PROTEST STANARA ZGRADE U ULICI BRANKA RADIČEVIĆA

Novi protest sta­nara zgrade u uli­ci Brana­ka Radi~evi}a iza­z­vala je se~a sta­bala zbog ure|enja park­ing pros­to­ra. Navode da su im pra­va ugro‘ena, dok iz Gradske uprave ka‘u da se pos­tu­pa u skladu sa zakonom, a na osnovu defin­isanog pro­jek­ta.