BABUŠNIČKI KOMUNALAC UREDIO NOV PIJAČNI PROSTOR

Ure|ena je pija­ca u Babu{nici. Ovaj posao bio je pov­eren tamo{njem komu­nal­nom preduze}u. Pija­ca je sa privremene, preme{tena na predvi|enu lokaci­ju.