ZZJZ: DANAS POTVRĐENO 9 SLUČAJEVA OBOLEVANJA U OKRUGU

Danas je reg­istrovano 9 poz­i­tivnih na korona virus u Pirot­skom okrugu (dve osobe iz Piro­ta i sedam iz Dim­itro­vgra­da). Od 3.jula do danas je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno 40 poz­i­tivnih oso­ba. Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko je posla­to jo{ 8 uzo­ra­ka bri­se­va na PCR testi­ran­je. U Zavo­du je 36 uzo­ra­ka testi­ra­no anti­gen­im testom i jedan je poz­i­ti­van. Pove}ava se i broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot. Ju~e su obavl­je­na 84 pre­gle­da od kojih 43 prva i 41 kon­trol­ni. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zo­vanih sa kovidom ili sum­n­jom na COVID 19.[to se vakci­naci­je ti~e do 19.jula u Pirot­skom okrugu vakcin­isano je 33.627 oso­ba od kojih je 32.508 oso­ba prim­i­lo obe doze vakcine.

U Srbi­ji 189 oso­ba poz­i­tivnih na COVID 19

Od testi­ranih 9.786 oso­ba, 189 su lab­o­ra­tori­js­ki potvr|ene na korona virus. Pre­minule su 4 osobe od posled­i­ca kovid infek­ci­je, 311 oso­ba je hos­pi­tal­i­zo­vano, na res­pi­ra­tori­ma je 7 paci­je­na­ta.