VAKCINACIJOM DO KOLEKTIVNOG IMUNITETA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je trenut­no povolj­na, ali }e se ona, sude}i po nau~nim saz­nan­ji­ma i statisti~kim podaci­ma, usko­ro pogor{ati, ocen­ju­ju stru~njaci. Epi­demi­olozi i lekari isti~u da jedi­no imu­nizaci­jom mo‘emo da stanemo na put pan­demi­ji.