POKRET ORSP: NEREGULARNOST RADA HE PIROT UGROŽAVA STANOVNIŠTVO I ŽIVOTNU SREDINU

Nereg­u­larnost rada HE Pirot ugro‘ava stanovni{tvo i ‘ivot­nu sred­inu, ka‘e aktivista Pokre­ta Odbran­i­mo reke Stare pla­nine Alek­san­dar Pani}. Najavlju­je tu‘bu pro­tiv HE Pirot uko­liko se prob­lem ne re{i u sko­ri­je vreme.