LOKALNA SAMOUPRAVA NABAVILA MOTOCIKL ZA POTREBE PU PIROT

Lokalna samoupra­va nabav­i­la je za Poli­ci­jsku upravu Pirot moto­cikl sa prateć}om opre­mom u cilju unapređ|enja bezbed­nos­ti u saobrać}aju. Pri­mo­preda­ji moto­cik­la pris­ustvo­vali su pred­stavni­ci saobra}ajne poli­ci­je Poli­ci­jske uprave Pirot i zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}.