FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA U SELU TEMSKA

Fes­ti­val stu­dentskog doku­men­tarnog fil­ma bi}e odr‘an u selu Tem­s­ka od 22. do 25. jula. Pored takmi~arskog dela pro­gra­ma, bi}e prikazane i revi­je fil­mo­va. Bi}e orga­ni­zo­vane izlo‘be, radion­ice, trib­ine i predvi|ena su bro­j­na pre­da­van­ja. Prvi put se ovak­va man­i­festaci­ja odr‘ava u Srbi­ji, a ovo selo izabra­no je kao pre­poz­natlji­vo po tome {to se me{tani god­i­na­ma bore pro­tiv naru{avanja prirode.