POČELA ZAMENA JAVNE RASVETE U PIROTU

U Piro­tu je po~ela zame­na javne rasvete. Re~ je o pro­jk­tu javno pri­vatnog part­ner­st­va koji je pot­pisali Grad­s­ka upra­va Pirot i fir­ma Empo­rio tim. Pred­stavni­ci gradske uprave sa izvo|a~em danas su obi{li radove.