NA KORONA VIRUS POZITIVNE DVE OSOBE IZ PIROTA

Covid-19 potvr|en je kod dve osobe iz Piro­ta, navo­di se u dana{njem izve{taju Zavo­da za javno zdravl­je za Pirot­s­ki okrug. Od 3. jula u okrugu je reg­istrovana 31 poz­i­tiv­na oso­ba. Na PCR anal­izu danas je posla­to 13 uzo­ra­ka. U pirot­skom Zavo­du ura|eno je 58 anti­gen­skih testo­va i svi su neg­a­tivni, navo­di se u saop{tenju. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zo­vanih obolelih od korona virusa ili sum­n­jivih na ovu infek­ci­ju. Tokom viken­da u Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot obavl­jeno je 66 pre­gle­da, od toga 38 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja ocen­ju­je se i dal­je kao povolj­na, ka‘u stru~njaci i apelu­ju na imu­nizaci­ju. Do sada je vakcinu pro­tiv korona virusa prim­i­lo 33.480 gra|ana okru­ga, a kom­plet­no su vakcin­isane 32.483 osobe. 

Povećava se broj zaraženih u Srbi­ji, reg­istrovano 227 pozitivnih

 

Od posled­i­ca korona virusa u Srbi­ji je pre­minu­la jo{ jed­na oso­ba, a reg­istrovano je 227 poz­i­tivnih, navo­di se na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma testi­rane su 9.072 osobe u posled­n­ja 24 sata. Na res­pi­ra­tori­ma je 8 paci­je­na­ta od 305 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.