IZLOŽBA ”MLADI I EKOLOGIJA” SINERGIJA IDEJA I PORUKA

U sklopu pro­jek­ta Udru‘enja ‘ena Lav otvore­na je izlo‘ba rado­va pirot­skih osno­va­ca u Galer­i­ji ^edomir Krsti}. Cilj pro­jek­ta je pove}anje svesti o zna~aju o~uvanja ‘ivotne sre­dine.