INSPEKTOR MARJANOVIĆ O EPIDEMIJI AFRIČKE KUGE SVINJA U PIROTSKOM OKRUGU

U Pirot­skom okrugu i dal­je je prisut­na bolest afri~ke kuge svin­ja, ka‘e rukovodi­lac Cen­tra za suzbi­jan­je afri~ke kuge svin­ja iz Ni{a inspek­tor Miroljub Mar­janovi}. Na ter­i­tori­ji Piro­ta, u seli­ma na kru‘nom putu i dal­je je na snazi zabrana ~uvan­ja svin­ja. Ure­d­ba jo{ uvek nije ukin­u­ta, iako u ovim seli­ma nije reg­istrovan nijedan slu~aj obol­e­van­ja doma}ih svin­ja. Sporadi~nih slu~ajeva obol­e­van­ja doma}ih svin­ja bilo je u drugim seli­ma u okrugu u koji­ma i dal­je va‘e zabrana trans­porta i prometa mesa, ka‘e na~elnica okru­ga Dra­gana Ton~i}. Koji su uslovi potreb­ni da se epi­demi­ja ukine na ter­i­tori­ji okru­ga?