”DINAMICA MUSIC” SPOJ VIOLINA I DJ‑A

Kvartet ”Dinam­i­ca music” nas­tu­pio je tokom viken­da u Piro­tu. Lo{e vreme utica­lo je na lokaci­ju i pomer­an­je kon­cer­ta, ali ne i na reper­toar i entuz­i­jazam grupe da svoj rad pred­stavi Piro}ancima.