AMSS: INFORMIŠITE SE O STANJU NA PUTEVIMA PRE PUTOVANJA

Vreme je godi{njih odmo­ra. Mno­go je onih koji putu­ju u, kroz i iz Srbi­je u inos­transt­vo. Poja~an je saobra}aj na pute­vi­ma. Gu‘ve, poseb­no vikendom, i na grani~nim prelaz­i­ma. Ju~e se na Gra­di­ni, pre­ma nekim podaci­ma, ~eka­lo i do tri i ~etiri sata. Iz Auto­mo­to­saveza Srbi­je apelu­ju na gra|ane koji plani­ra­ju puto­van­je, da se pre polas­ka na put informi{u o stan­ju na pute­vi­ma.