U OPŠTOJ BOLNICI NEMA KOVID POZITIVNIH PACIJENATA

U Op{toj bol­ni­ci Pirot zaposleno je vi{e od 650 rad­ni­ka. Nas­tavl­ja­ju se oper­a­tivni zah­vati. Kovid poz­i­tivni paci­jeni iz okru­ga, upu}uju se na le~enje u Kovid bol­nicu Kru{evac.