U OKRUGU JOŠ 3 OSOBE POZITIVNE NA KOVID19

Virus korona potvr|en je danas kod 2 osobe iz Piro­ta i 1 osobe iz Dim­itro­vgra­da. Na PCR anal­izu posla­ta su 4 uzor­ka.Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu se pogor{ava, navode iz Zavo­da. Trenut­no se ocen­ju­je kao povolj­na.Do sada je u okrugu obe doze vakcine prim­i­la 32.441 oso­ba. Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot apelu­ju na imu­nizaci­ju kako bi se spre~io jo{ jedan epi­demi­js­ki talas. Navode i da ima dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakci­na.

 

Bez pre­minulih od kovi­da u Srbi­ji, 206 novozara‘enih

U Srbi­ji nema pre­minulih od posled­i­ca Kovida19 u posled­n­ja 24 sata. Reg­istrovano je 206 novozara‘enih oso­ba. Na bolni~kom le~enju je 299 obolelih od kojih je 6 oso­ba na res­pi­ra­tori­ma.