OLUJNO NEVREME NANELO OGROMNU ŠTETU MEŠTANIMA PETROVCA

Olu­jno nevreme pra}eno gradom zah­vati­lo je ju~e u ve~ernjim sati­ma atare sela Petrovac, Dr‘ina, Vojne­go­v­ac kao i neka sela na kru‘nom putu. Na{a ekipa danas je bila u selu Petrovac.