NEDOSTATAK KOMBAJNA U ATARU SELA GNJILAN PRAVI PROBLEM PROIZVOĐAČIMA

Od po~etka ‘etve, poje­di­ni me{tani sela Gnji­lan su u prob­le­mu zbog nedo­voljnog bro­ja kom­ba­j­na i kom­ba­jn­era na nji­va­ma. Apelu­ju za pomo}. Istra‘ivali smo da li lokalna samoupra­va mo‘e da pomogne proizvo|a~ima.