MILOŠ COLIĆ: PIROT IMA ODLIČNU SARADNJU SA VLADOM SRBIJE I MINISTARSTVIMA

Lokalna samoupra­va Piro­ta ima odli~nu sarad­nju sa Vladom Srbi­je i min­istarstvi­ma, ka‘e zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}. Da dobro sara|ujemo, gov­ori i ~injeni­ca da se u Piro­tu i okoli­ni rekonstrui{u bro­jne deon­ice koje su u nadle‘nosti dr‘ave. Coli} poseb­no isti~e sarad­nju sa Min­istarstvom za{tite ‘ivotne sre­dine.