UJEDI INSEKATA MOGU BITI OPASNI

Leto je vreme kada vi{e borav­i­mo u priro­di. Lju­di se ~e{}e javl­ja­ju lekaru i zbog uje­da insekata.