TKAČKA KOLONIJA PUT PIROTSKOM ĆILIMU DO UNESKA

Ovogodi{nja Tka~ka koloni­ja odr‘ava se na Staroj plani­ni, a deo pro­gra­ma orga­ni­zo­van je u Tehni~koj {koli. I ove godine man­i­festaci­ja je okupi­la dese­tak tkal­ja iz cele zeml­je. Koloni­ju su danas u selu Dojk­in­ci posetili ambasadori neko­liko zemal­ja i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.