TKAČKA KOLONIJA I U TEHNIČKOJ ŠKOLI

Iskusne }ili­marke iz Piro­ta rade za razbo­ji­ma i u Tehni~koj {koli u sklopu ovogodi{nje tka~ke koloni­je. Njih su ju~e obi{li Vio­le­ta Jovanovi}, predsed­ni­ca Etno mre‘e i izvr{na direk­tor­ka NALED‑a, zamenik gradona~elnika Milo{ Coli}, pomo}nica gradona~elnika Mil­i­ca Gol­ubovi} i ~lan­ice Me|unarodnog klu­ba ‘ena i Klu­ba stranaca iz Beogra­da.