NEMA NOVOPOTVRĐENIH NA COVID-19 U OKRUGU

Nema novopotvr|enih na korona virus u okrugu, saop{teno je iz ZZJZ. Na PCR anal­izu posla­to je 13 uzo­ra­ka iz okru­ga u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Na le~enju u pirot­skoj Bol­ni­ci nema obolelih od virusa korona ili sum­n­jivih na ovu infek­ci­ju. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 56 pre­gle­da, od toga 29 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja ocen­ju­je se povoljnom, a takve pri­like su naj­pogod­ni­je za imu­nizaci­ju, ka‘u stru~njaci i apelu­ju na gra|ane da se vakcini{u. Pre­ma podaci­ma Zavo­da do sada je u okrugu vakcin­isana 33.361 oso­ba, dok su obe doze prim­i­le 32.422 osobe.