LETNJA ŠKOLA SPORTSKE GIMNASTIKE

I ovog leta je na otvoren­im tern­i­ma iz hale Kej ‘ivo zahvaljuju}i GK Soko 2011. Treni­ra­ju sa najm­lad­jim ~lanovi­ma klu­ba iako je pauza izme|u dve takmi~arske sezone.