IZLOŽBA RADOVA SA KONKURSA ”MLADI I EKOLOGIJA” SUTRA U GALERIJI

U petak, 16. jula u 19 sati, u Galer­i­ji ”^edomir Krsti}” bi}e otvore­na izlo‘ba likovnih rado­va u~enika pirot­skih osnovnih {kola sa konkur­sa –”Mla­di i ekologi­ja”. Konkurs je raspisan u okviru pro­jek­ta Udru‘enja ‘ena Lav ”Podig­n­i­mo svest za ~isti­ji svet””.