CRVENI KRST PIROT UZ POMOĆ BROJNIH VOLONTERA STIŽE DO NAJUGROŽENIJIH

Crveni krst Pirot ima oko 70 volon­tera. Zahvaljuju}i nji­ma, pomo} koja ne neophod­na, pru‘ena je najugro‘enijem stanovni{tvu i tokom epi­demi­je korona virusa.