U TOKU BERBA MALINE

Zavr{ena je ber­ba jago­da i tre{anja. U toku je ber­ba maline. Stru~njaci upo­zo­rava­ju da je neophod­no svakod­nevno navod­n­ja­van­je mal­in­ja­ka.