SAŠA JOVANOVIĆ NOVI NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

Na dana{njoj sed­ni­ci Grad­skog ve}a za novog na~elnika Gradske uprave imen­o­van je Sa{a Jovanovi}, a za v.d. zameni­ka na~elnika Neboj{a Risti}. Dosada{njem na~elniku Dra­ganu Stankovi}u i zameni­ci na~elnika Gradske uprave Ireni Kosti} je istekao man­dat. Ve}nici su odluku o postavl­jen­ju Jovanovi}a i Risti}a doneli jednoglasno.