PIROT NA JESEN DOBIJA PRVI ŠOPING CENTAR

Pirot dobi­ja prvi {oping cen­tar. Uve­liko se radi na lokaci­ji nekada{njeg Pirotek­sa u kom­plek­su Zapad­ni Kej. Otvaran­je je plani­ra­no sredi­nom septembra.