NA COVID-19 POZITIVNA JEDNA OSOBA IZ PIROTA

Korona virus potvr|en je danas kod jedne osobe iz Piro­ta, navo­di se u izve{taju Zavo­da za javno zdravl­je. Na PCR anal­izu posla­to je 19 uzo­ra­ka iz okru­ga. Na le~enju u pirot­skoj Bol­ni­ci nema obolelih ili sum­n­jivih na ovu infek­ci­ju. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 57 pre­gle­da, od toga 26 prvih. Pre­ma podaci­ma Zavo­da do sada je u okrugu vakcin­isano 33.326 oso­ba, a 32.388 prim­i­lo je obe doze vakcine. 

U Srbi­ji jed­na oso­ba pre­minu­la od posled­i­ca covid‑a, reg­istrovano 125 pozitivnih

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u Srbi­ji je jed­na oso­ba pre­minu­la od posled­i­ca korona virusa, a reg­istrovano je jo{ 125 poz­i­tivnih od 8.868 testi­ranih. Na res­pi­ra­tori­ma su 4 paci­jen­ta, dok su ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vane 294 osobe.