KAKO JE FARMA EVA VRATILA MLADE NA STARU PLANINU

Kom­plet­na pri~a o povratku mladih na Staru plan­inu po~ela zahvaljuju}i Far­mi Eva. Opre­delili su se za sto~arstvo. Trenut­no ima­ju oko 1000 ova­ca i 200 koza. Upo{ljavaju uglavnom mlade ljude.