EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA POVOLJNA, NEOPHODNO POŠTOVATI MERE

^etvr­ti talas korone je goto­vo izves­tan. U okrugu ima dovoljno vakci­na. Lekari na imu­nizaci­ju poseb­no pozi­va­ju mlade. Sve vi{e se gov­ori i o potre­bi za tre}om dozom vakcine. Mi{ljenja su da se tre}a doza daje {est mese­ci posle pri­man­ja druge. U Srbi­ji i okrugu bele‘i se bla­gi porast obolelih. Ju~e je zasedao i Republi~ki krizni {tab.