VLADIMIR MANIĆ OBELEŽIO 25 GODINA FILMSKOG STVARALAŠTVA U SELU RSOVCI

Vladimir Mani} obele‘io je 25 god­i­na film­skog stvarala{tva man­i­festaci­jom Ve~e Stare pla­nine u selu Rsov­ci. Tom plikom prikazan je nje­gov film Bla­ga staro­planinske riznice. Orga­ni­za­tori ove man­i­festaci­je su Udru‘enje Orlov let, Fon­daci­ja Refar­ma i Mes­na zajed­ni­ca sela Rsov­ci. Mani} je za svo­je fil­move nagra|ivan na mnogim film­skim fes­ti­val­i­ma.