U OKRUGU JOŠ 3 OSOBE IZ DIMITROVGRADA POZITIVNE NA KOVID19

Virus korona je danas potvr}en kod jo{ 3 osobe iz Dim­itro­vgra­da. Na PCR anal­izu je iz okru­ga posla­to 12 uzo­ra­ka. U Op{toj bol­ni­ci nema paci­je­na­ta obolelih od kovi­da. Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot navode da se epidemiolo{ka situaci­ja pogor{ava, ali da se trenut­no i dal­je ocen­ju­je kao povolj­na. Apelu­ju na imu­nizaci­ju. Navode da ima dovoljno Fajz­er i Sino­farm vakci­na.

U Srbi­ji jo{ 145 poz­i­tivnih na Kovid19

U Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod jo{ 145 gra|ana. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su 3 osobe u posled­n­ja 24 sata. Na bolni~kom le~enju su 292 paci­jen­ta od kojih su 4 na res­pi­ra­tori­ma.