SEDENĆE GRADSKE ORGANIZACIJE PENZIONERA

Grad­s­ka orga­ni­zaci­ja pen­zion­era u Piro­tu pos­to­ji god­inu dana. Posled­njih nedel­ja, petkom orga­nizu­ju tem­ats­ka oku­pl­jan­ja i knji‘evne ve~eri. Na tim dru‘enjima ~lanovi ima­ju pri­liku i da prika‘u svo­je tal­ente i razli~ite umetni~ke radove.