SARADNJA NUGATELINE I MLEKARSKE ŠKOLE

Radion­i­ca za izradu tor­ti i kola~a Nugatelina ima odli~nu sarad­nju sa Mlekarskom {kolom Dr Obren Peji}. Dve u~enice ove {kole bile su stipendis­tk­in­je Nugate­line. Kroz stipendi­ran­je i pro­gram Moja prva pla­ta dve devo­jke koje su na prak­si usko­ro }e biti zapos­lene. Nugatelina }e biti i part­ner Mlekarskoj {koli u dual­nom obra­zo­van­ju.